Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen. Artikel 1 – Definities
1.1. Sam&Zo: gevestigd te Hengelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 78117135 handelend onder de naam Sam&Zo 2dehands kinderkleding.
1.2. Website: de website van Sam&Zo, te raadplegen via www.sam-en-zo.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
1.3. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Sam&Zo.
1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Sam&Zo en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.1.5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
1.6.Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
1.7. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden. 


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

www.sam-en-zo.nl

Mechelenstraat 2

7559NE Hengelo
Nederland

Telefoonnummer: 0614442243
E-mailadres: info@Sam-en-zo.nl

KVK nummer: 78117135
BTW nummer: NL003290946B24
IBAN: NL11 RABO 0355 8723 90

 

Artikel 3. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
3.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Sam&Zo zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Sam&Zo slechts bindend, indien en voor zover deze door Sam&Zo uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4. Prijzen en informatie
4.1. Alle op de Website en in andere van Sam&Zo afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
4.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Sam&Zo kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Sam&Zo afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4.4. Sam&Zo kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.4.5. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is ondernemer bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden.

 

Artikel 5. Totstandkoming Overeenkomst
5.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Sam&Zo en het voldoen aan de daarbij door Sam&Zo gestelde voorwaarden.
5.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Sam&Zo onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
5.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Sam&Zo het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
5.4. Sam&Zo kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Sam&Zo op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

 Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst
6.1. Zodra de bestelling door Sam&Zo is ontvangen, stuurt Sam&Zo de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.6.2. In geval van bezorgen neemt Sam&Zo zo spoedig mogelijk via mail contact op om een geschikte bezorgdatum en tijd overeen te komen. Bezorgingen mogen enkel persoonlijk worden aangenomen.
6.3. Sam&Zo is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
6.4. De levertermijn bedraagt in beginsel maximaal 5 werkdagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Sam&Zo.
6.5. Indien Sam&Zo de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
6.6. Sam&Zo raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6.7. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
6.8. Sam&Zo is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren. Artikel 7. Retourneren en Herroepingsrecht
7.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
7.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Sam&Zo binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
7.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.7.4. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de koper.
7.5.De artikelen kunnen worden geretourneerd in de originele verpakking. Koper is zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten.
7.6. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
7.7. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
7.8. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door dit via info@sam-en-zo.nl kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Sam&Zo bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het retourformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.
Producten kunnen geretourneerd worden naar:
Sam&Zo
Mechelenstraat 27559NE Hengelo
7.9. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Onder ongebruikt en onbeschadigd worden in dit verband ook schade door de geur van sigarettenrook. parfum of andere duidelijk aanwezige geuren verstaan.
Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Sam&Zo de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Sam&Zo aanbiedt het product zelf af te halen, mag Sam&Zo wachten met terugbetalen tot Sam&Zo het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
7.10. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld. Artikel 8. Betaling
8.1. Klant dient betalingen aan Sam&Zo volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Sam&Zo is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.  Artikel 9 – Klachtenregeling

9.1.Klachten kunnen door de consument via een e-mail aan Sam&Zo bekend gemaakt worden.
9.2. Sam&Zo beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
9.3. Sam&Zo geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Sam&Zo binnen 2 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

9.4. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

 

Artikel 10. Persoonsgegevens
10.1. Sam&Zo verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

 

Artikel 11. Aanvullende voorwaarden
11.1. Over het bedrag dat Sam&Zo voorstelt voor ingebrachte kleding, wordt niet gediscussieerd. De klant heeft het recht om niet akkoord te gaan met het aanbod en de kleding kan worden opgehaald
11.2. Sam&Zo heeft het recht om elk aangeboden kledingstuk voor aankoop te weigeren. Ook behoudt Sam&Zo zich het recht om de samenwerking met een klant te beëindigen.
11.3. De klant geeft van te voren aan wat Sam&Zo mag doen met de kleding die niet wordt geaccepteerd.
De klant kan de kleding ophalen of de klant stelt de niet geaccepteerde kleding als gift beschikbaar aan Sam&Zo. De kleding wordt dan in de koopjeshoek aangeboden of gaat direct naar een goed doel.
11.4. Na ontvangst en keuring door Sam&Zo van de door de klant aangeboden kleding, ontvangt de klant via Whats App bericht of kleding geaccepteerd wordt of afgekeurd wordt.